Etický kodex organizace Životpro, z. ú.

 • terapeut vykonává své povolání ve prospěch jednotlivce a společnosti, v duchu úcty k osobnosti člověka, k životu a zdraví. Své profesní činnosti chápe jako službu
 • terapeut má být nestranný, respektuje klienty a ve své činnosti dodržuje etické zásady. Je povinen chránit svou profesní nezávislost a profesionální objektivitu. Ve své činnosti má jako nejvyšší hodnotu mít na zřeteli zdraví a blaho klientů
 • terapeut se musí snažit zajistit, udržet a rozvíjet svou profesionální kompetenci, která obsahuje i supervizi, uvědomovat si a zachovávat hranice vlastních kompetencí
 • má působit pouze v té oblasti svého oboru, pro který absolvoval příslušnou přípravu a získal kvalifikaci
 • má zachovávat takové postupy, které by neumožňovaly zavádějící interpretace jak jeho kvalifikace a dovedností, tak i postojů
 • pokud je požádán o psychologické služby, které neodpovídají jeho odborné kompetenci, odkáže na služby jiného kvalifikovaného pracovníka
 • terapeut dodržuje zásadu práce s klienty za jejich souhlasu, pokud zákon výslovně nestanoví jinak, nebo s výjimkou neodkladných situací vyžadující řešení v zájmu klienta
 • při poskytování služby (pomoci, podpory) osobám, které nejsou schopny souhlasu, si vyžádá souhlas zákonného zástupce
 • terapeut nepoužije nepřiměřených, nerealistických, nadhodnocených příslibů své činnosti nebo jejích výsledků ani směrem ke klientovi, ani v rámci reklamy
 • terapeut musí (v souladu s právními normami a předpisy) zajistit ochranu všech informací, které získal v souvislosti s profesní činností
 • zachovává v souladu se zákonem povinnou mlčenlivost o věcech, o kterých se dozvěděl při výkonu svého povolání
 • jakékoli informace o klientovi smí poskytnout jiným odborníkům - včetně psychologů - pouze se souhlasem klienta
 • pokud použije získané informace (např. ke studijním, vědeckým aj.) účelům, vždy garantuje anonymitu osobních údajů
 • terapeut se chová a vystupuje tak, aby nepoškodil zájmy svých klientů a nenarušil důvěru veřejnosti k psychologické profesi
 • nevykonává odbornou činnost, pokud jeho fyzický či psychický stav může negativně ovlivnit jeho schopnosti profesionálního přístupu
 • nesmí zneužít vztahu důvěry nebo závislosti, který může vzniknout v psychologické profesionální praxi
 • nesmí využít profesního vztahu k dalším osobním, náboženským, politickým či jiným ideologickým zájmům
 • nesmí připustit ovlivnění své profesionální odpovědnosti a standardů praxe jak ve vztahu k sobě, tak i klientovi z důvodů rasy, věku, rodu, národnosti, politické příslušnosti, náboženství, postavení a jiných vnějších faktorů.

Jsme v soulasu se zákonem:
GDPR

Velmi nás těší vaše důvěra a spolupráce. Proto, abyste se i nadále mohli cítit bezpečně a vnímali, že ochranu vašich údajů bereme vážně, tak osobní údaje, které o vás získáváme během naší spolupráce s vámi a při nabídce našich služeb, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zodpovídáme za jejich ochranu. Proto bychom vám rádi představili podrobněji, jak to děláme právě v souladu se zásadami a právy v rámci GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). ŽIVOTpro, z. ú., přijímá technická a organizační bezpečnostní opatření tak, aby chránila u nás vedené a zpracovávané údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Právo na podání informací:

Na požádání vám organizace ŽIVOTpro, z. ú., v rámci jakékoliv služby písemně do 30 dní podá informace, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, pište na zivotpro@gmail.com.

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám uplatňovat a naplňovat vaše práva podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR a budeme vás v tomto podporovat.

Zásady získání a zpracování osobních údajů:

Když navštívíte naše webové stránky, naše webové servery standardním způsobem zaznamenají IP adresu, která vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, dále webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy. Použití a postoupení osobních údajů: Vložením osobních údajů na některé z našich stránek souhlasíte se zasíláním obchodních informací. ŽIVOTpro, z. ú., používá vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

                                                                                                                                                                               

Možnost odhlášení:

Pracujeme jen s údaji a kontakty, ke kterým jste nám dali souhlas je používat. Chceme vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Pokud byste s tímto nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli dané údaje zablokovat. V případě e-mailové komunikace se z novinek, nabídky našich akcí můžete kdykoliv odhlásit, a to zasláním zprávy na e-mail: zivotpro@gmail.com.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování:

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů): poskytování služeb, plnění smlouvyvaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, telefon, vedení účetnictví. Jste-li zákazníky, zpracováváme vaše fakturační údaje, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Marketing - zasílání newsletterů. Jste-li naším zákazníkem, zpracováváme vaše osobní údaje (e-mail a jméno, příjemní), pohlaví pro zasílání obchodních sdělení. Děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od jeho udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém námi zaslaném e-mailu. Pokročilý marketing na základě souhlasu. Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat, a to např. zasláním zprávy na e-mail: zivotpro@gmail.com. Fotografická dokumentace - živé akce. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak. Vaše fotografie využíváme jen k propagačním účelům, kdy je zveřejňujeme spolu s informacemi o dané akci, ke které se vztahují, na našem facebookovém profilu nebo na našich webových stránkách, popřípadě stránkách projektu akce, ke které jsou webové stránky speciálně zřízeny (například akce ŽenFEST)

Předání osobních údajů třetím osobám:

K vašim osobním údajům mají přístup naši spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jde o tyto organizace: Facebook (zde jen fotografie z akcí), Google (komunikujeme mezi členy týmu gmailem), účetní firma Účetnictví Hradec Králové - Eva Vyčítalová. Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů: V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: zivotpro@gmail.com. Máte právo na informace, které plníme již objasněním těchto zásad. Díky tomuto právu na přístup k informacím nás můžete kdykoliv vyzvat a my vám informace doložíme ve lhůtě 30 dní (jaké vaše osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem). Pokud se u vás něco změní, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování:

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.) Nebo tak můžete učinit přímo a výslovně ke konkrétním osobním údajům zasláním zprávy na e-mail: zivotpro@gmail.com.

Právo na přenositelnost:

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovatstejně jako při využití práva na přístup. Opět se lhůtou 30 dnů. Právo na výmaz: Na vaši žádost vymažeme veškeré vaše osobní údaje, které uchováváme a zpracováváme, a také ze systému všech firem, které se na zpracování těchto informací podílejí. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 60 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem. Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů: Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Prosíme, abyste nejdříve informovali o tomto pochybení nás tak, abychom mohli vše napravit. Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení: V případě, že si nepřejete dostávat naše informativní e-maily jako náš zákazník, klient nebo pokud zákazníkem ještě nejste a nepřejete si informace přijímat ani na základě vašeho souhlasu, tak můžete ukončit odběr našich informativních e-mailů, newsletterů tím, že nám o tom napíšete na e-mail: zivotpro@gmail.com.